София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN
  • катедра "Химия"

ВАЖНО:

Лабораторните упражнения по "Химия" започват от 2-ра седмица!

 

 

Катедра „Химия” на Технически Университет – София е една от фундаменталните катедри, където се провежда обучение на студенти от всички факултети  и специалности  по едноименната дисциплина, както и от факултетите  с преподаване на немски, френски и английски езици. Преподаватели от катедрата  обучават и  ученици от  Технологично училище “Електронни системи” към ТУ-София.

 

Основните научни направления в катедрата са:

  • - отлагане на химични и галванични покрития върху метали и диелектрици;
  • - химични и електрохимични процеси при производството на двустранни и многослойни печатни платки;
  • - корозия и защита на металите от корозия, методи за корозионни изпитания;
  • - приложение на еластомери и полимери за микровълнови абсорбери с радиотехническо и екологично приложение;
  • - екологичен мониторинг, екологична ефективност на технологичните системи, енергия от отпадъци.

      Към катедрата функционира научно-приложна лаборатория /НПЛ/ "Приложна електрохимия" с ръководител проф.д-р Екатерина Добрева.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ