София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни дисциплини - Химия

Химия

Конспекти по дисциплината ХИМИЯ

ФАЕФЕМФ, МТФМФ-МАШ. и МЕХ.МФ-ИД и ИЛФЕТТ-AEФТ-ТрТТ и АТТ, ФТ-ТУТСФФПМИ-ПФКМ

 

Лектори по дисциплината ХИМИЯ

-

Протоколи за лабораторни упражнения:

Лабораторни упражнения за ПН 5.2. (ФА, ФЕ и ФЕТТ)

1. Разтвори. Концентрация на разтвори.

2. Електролитна дисоциация. Киселини, основи и соли. Електропроводимост на разтвори. рН

3. Окислително-редукционни процеси.

4. Електродни потенциали. Галваничен елемент.

5. Някои химични свойства на металите

6. Електролиза. Химични източници на ток

7. Корозия на металите.

8. Защита на металите от корозия.

9. Конверсионни покрития - фосфатиране, изолационни оксидни слоеве.

10. Полимерни материали

 

Лабораторни упражнения за ПН 5.1, 5.4, 5.5 и 5.13 (ЕМФ, МТФ, МФ, ФТ, СФ и ФПМИ)

1. Окислително-редукционни реакции. Електролитна дисоциация. рН. Киселини, основи и соли. Електропроводимост на разтвори

2. Електродни потенциали. Галванични елементи. Някои химични свойства на металите

3. Електролиза.

4. Корозия на металите. Защита на металите от корозия

5. Полимерни материали (5.1 , 5.4, 5.5) или Химично метализиране на диелектици (5.13)