София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Научни изследвания - Информация

Информация

Научната работа в катедрата е насочена предимно в областта на приложната електрохимия и полимерите в следните направления:

 

  • Отлагане на химични и галванични покрития върху метали. Импулсни методи за нанасяне на  метални покрития;

  • Галванизиране на диелектрици;

  • Химични и електрохимични процеси  при производството на двустранни и многослойни  печатни платки;

  • Корозия и защита на металите от корозия. Методи за корозионни  изпитания

  • Композиционни материали и технологии в областта на полимерите; Модификация на полимерите. Електроизолационни композиции;

  • Приложение на еластомери и полимери за микровълнови абсорбери с радиотехническо и екологично приложение.

  • Екологичен мониторинг. Екологична ефективност на технологичните системи. Енергия от отпадъци.

 

 

Към катедрата е създадена научно-приложна лаборатория /НПЛ/ "Приложна електрохимия" с ръководител - проф.д-р Екатерина Д. Добрева. Тематиката на лабораторията обхваща научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на приложната електрохимия.