София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За нас - Материална база

Материална база

Материалната база към катедра "Химия" се състои от пет учебни лаборатории и една научно-изследователска лаборатория, в която работи екипът на НПЛ „Приложна електрохимия“.

От 2005 г. една от учебните лаборатории е обособена и за изследователска дейност. В нея е съсредоточена модерната апаратура в катедрата, с която работят и магистри по дисциплината „Наноматериали“ и „Нанохимия на повърхности“. Голяма част от кабинетите на преподавателите в катедрата са и научни лаборатории, разполагащи с работни плотове и възможност за захранване с вода и електричество.

Катедрата разполага с основна апаратура, необходима за провеждане на химични и електрохимични експерименти като: аналитични везни, магнитни бъркалки без и с терморегулация, водни бани с различен обем, температурен интервал и точност, потенциостат-галваностат „Radeokis“, лабораторни захранващи устройства с различен обхват и точност, рН-метри, клетки за електрохимични изпитвания. Чрез инвертния оптичен микроскоп „Оптика“, става възможно наблюдаването на корозионни продукти, металографски структури и редица други обекти при увеличение до 500 пъти. Катедрата поддържа голям асортимент химикали, необходими за нормалното протичане на учебната и научно-изследователската работа. От 2015 г. катедрата разполага с горивен елемент с метанолово гориво, с който работят студенти от ФЕТТ по време на дисциплината „Технологичен практикум“.

Всичката научно-изследователска апаратура е включена и в учебния процес с различна натовареност.